Adatkezelési nyilatkozat a GDPR 30. cikk alapján.

Az adatkezelési nyilatkozat célja

 

Adatvédelmi alapelvek

Adatkezelõ neve és elérhetõsége

Adatfeldolgozók neve és elérhetõsége

Meghatározások

Az adatkezelés céljai

Weboldal látogatói adatok

Kapcsolatfelvétel a weboldalon elhelyezett kapcsolat felvételi ûrlap segítségével

Regisztrált felhasználók adatai

Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. cikk alapján

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

1. Az adatkezelési nyilatkozat célja

Amikor a Makói Mozaik kft. (Nyilvántartási szám: 2.9./565-1/2006. Cégjegyzékszám: 06-09-019610. Adószám: 24181499-2-06) szolgáltatásait használja, az adatkezelõre bíz bizonyos személyes adatokat. Ezen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy segítse az érintettet annak megértésében, hogy az adatkezelõ milyen adatokat gyûjt, miért gyûjti és mire használja azokat.

2. Adatvédelmi alapelvek

Alapértelmezett adatvédelem

Az adatkezelõ az adatkezelési tevékenységét az érintett önkéntes hozzájárulása alapján végzi, tehát kizárólag az érintett által megadott adatokat tárolja. Az adatkezelõ az érintettektõl csak a tevékenység ellátásához és a jogszabályi megfelelõséghez minimálisan szükséges személyes adatokat kér be és tárol.

Beépített adatvédelem (Privacy by design)

A Makói Mozaik kft. rendszer titkosított (SSL csatornán kapcsolaton keresztül mûködik. Az SSL tanúsítványok amellett, hogy hitelesítik az õket használó szervert, titkosítással teszik biztonságossá a szerver és a kliens számítógépek között folyó elektronikus kommunikációt.

Pontosság

Az adatkezelõ minden ésszerû intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyûjtése csak meghatározott, egyértelmû és jogszerû célból történik, a szolgáltatás üzemeltetése céljából. Az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetõ módon.

3. Adatkezelõ neve és elérhetõsége

Név: Makói Mozaik kft.

Cím: 6900 Makó József Attila u. 4.

E-mail cím: mm@makoimozaik.hu

Internet cím: www.makoimozaik.hu

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény elõírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelõvel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében.

4. Adatfeldolgozók neve és elérhetõsége

Név: Makói Mozaik kft.

Cím: 6900 Makó József Attila u. 4.

E-mail cím: mm@makoimozaik.hu

Internet cím: www.makoimozaik.hu

5. Meghatározások

Adatkezelõ

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

Adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így az adat felvételétõl, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig

Érintett

a személyes adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Személyes adat

A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élõ természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Címzett

Az a természetes személy, vagy gazdasági szervezet, akik számára az adatokat kiadják vagy kiadták, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket

Harmadik ország

mindazokat az országokat jelöli, melyek nem tagjai az Európai Uniónak

Adatkezelés idõtartama

Az a napokban meghatározott idõtartam, amely után a személyes adatok törlésre kerülnek és visszaállításuk többé nem lehetséges

Technikai és szervezeti intézkedések

A megfelelõ technikai és szervezési intézkedések végrehajtása annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelõ nevében személyes adatokat kezel

Az érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelõ tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez

6. Az adatkezelés céljai

Adatkezelés célja: a szolgáltatás folyamatos mûködése, fenntartása, védelme, továbbfejlesztése, és visszaélések elkerülése érdekében rögzíti az ügyfelek adatait.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés idõtartama: maximum 365 nap

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ átadás

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Személyes adatok kategóriája: neve, e-mail címe, üzenet szövege, telefonszám valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok

Cégeknél: nevét, az ügyintézõ nevét, várost, utcát, házszámot, irányítószámot, telefonszámot, adószámot

Technikai és szervezeti intézkedések: Titkosított kapcsolat, fogadó e-mail belépési névvel és jelszóval védett

Címzettek kategóriái: adatkezelõ, adatfeldolgozó

Címzettek harmadik országban? Nem

Az adatkezelés idõtartama: a kapcsolatfelvételtõl számított maximum 365 nap

Címzettek kategóriái: adatkezelõ, adatfeldolgozó, könyvelõ

7. Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. cikk alapján

Az adatkezelõ technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévõ személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstõl, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétõl vagy megsemmisítésétõl.

a makoimozaik.hu weboldal csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhetõ el

8. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelõ mindent megtesz, hogy az érintett jogait (GDPR III. fejezete szerint) (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés és törlés, az adatok hordozhatósága) az érintett írásbeli kérésére a törvényben meghatározott idõszakon belül teljesítse, és az ehhez szükséges információkat rendelkezésre bocsássa.

Tájékoztatás

Az adatkezelõ az érintett írásbeli kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azok jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevérõl és címérõl.

Hozzáférés

Az adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok másolatát írásbeli kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelõ adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelõ 8 napon belül visszajelzést küld.

Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását (szerzõdése lejár), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelõ a kérést követõen ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat-teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez.

Az érintettek a fenti kéréseket e-mailben az mm@makoimozaik.hu küldve, vagy postai úton az adatkezelõ címére küldött levélben kérhetik.

Scroll to Top