Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat
a GDPR 30. cikk alapján

Az adatkezelési nyilatkozat célja
Adatvédelmi alapelvek
Adatkezelő neve és elérhetősége
Adatfeldolgozók neve és elérhetősége
Meghatározások
Az adatkezelés céljai
Weboldal látogatói adatok
Kapcsolatfelvétel a weboldalon elhelyezett kapcsolat felvételi űrlap segítségével
Regisztrált felhasználók adatai
Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. cikk alapján
Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

1. Az adatkezelési nyilatkozat célja
Amikor a Makói Mozaik kft. (Nyilvántartási szám: 2.9./565-1/2006. Cégjegyzékszám: 06-09-019610. Adószám: 24181499-2-06) szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat. Ezen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy segítse az érintettet annak megértésében, hogy az adatkezelő milyen adatokat gyűjt, miért gyűjti és mire használja azokat.

2. Adatvédelmi alapelvek
Alapértelmezett adatvédelem
Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét az érintett önkéntes hozzájárulása alapján végzi, tehát kizárólag az érintett által megadott adatokat tárolja. Az adatkezelő az érintettektől csak a tevékenység ellátásához és a jogszabályi megfelelőséghez minimálisan szükséges személyes adatokat kér be és tárol.

Beépített adatvédelem (Privacy by design)
A Makói Mozaik kft. rendszer titkosított (SSL csatornán kapcsolaton keresztül működik. Az SSL tanúsítványok amellett, hogy hitelesítik az őket használó szervert, titkosítással teszik biztonságossá a szerver és a kliens számítógépek között folyó elektronikus kommunikációt.

Pontosság
Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.

Célhoz kötöttség
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, a szolgáltatás üzemeltetése céljából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3. Adatkezelő neve és elérhetősége
Név: Makói Mozaik kft.
Cím: 6900 Makó József Attila u. 4.
E-mail cím: mm@makoimozaik.hu
Internet cím: www.makoimozaik.hu
Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében.

4. Adatfeldolgozók neve és elérhetősége
Név: Makói Mozaik kft.
Cím: 6900 Makó József Attila u. 4.
E-mail cím: mm@makoimozaik.hu
Internet cím: www.makoimozaik.hu

5. Meghatározások
Adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza
Adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adat felvételétől, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig

Érintett
a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Személyes adat
A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Címzett
Az a természetes személy, vagy gazdasági szervezet, akik számára az adatokat kiadják vagy kiadták, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket

Harmadik ország
mindazokat az országokat jelöli, melyek nem tagjai az Európai Uniónak

Adatkezelés időtartama
Az a napokban meghatározott időtartam, amely után a személyes adatok törlésre kerülnek és visszaállításuk többé nem lehetséges

Technikai és szervezeti intézkedések
A megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik

Adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Az érintett hozzájárulása
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

6. Az adatkezelés céljai
Adatkezelés célja: a szolgáltatás folyamatos működése, fenntartása, védelme, továbbfejlesztése, és visszaélések elkerülése érdekében rögzíti az ügyfelek adatait.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: maximum 365 nap

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ átadás
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Személyes adatok kategóriája: neve, e-mail címe, üzenet szövege, telefonszám valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok

Cégeknél: nevét, az ügyintéző nevét, várost, utcát, házszámot, irányítószámot, telefonszámot, adószámot
Technikai és szervezeti intézkedések: Titkosított kapcsolat, fogadó e-mail belépési névvel és jelszóval védett

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó

Címzettek harmadik országban? Nem

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított maximum 365 nap

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó, könyvelő

7. Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. cikk alapján

Az adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.
a makoimozaik.hu weboldal csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhető el

8. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelő mindent megtesz, hogy az érintett jogait (GDPR III. fejezete szerint) (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés és törlés, az adatok hordozhatósága) az érintett írásbeli kérésére a törvényben meghatározott időszakon belül teljesítse, és az ehhez szükséges információkat rendelkezésre bocsássa.

Tájékoztatás
Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azok jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevéről és címéről.

Hozzáférés
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát írásbeli kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel.

Helyesbítés és törlés
Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő 8 napon belül visszajelzést küld.

Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (szerződése lejár), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Adatok hordozhatósága
Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.
Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az érintettek a fenti kéréseket e-mailben az mm@makoimozaik.hu küldve, vagy postai úton az adatkezelő címére küldött levélben kérhetik.